%10
%10
فست فود مون
تخفیف آنی
90,000 تومان
%10
فست فود ادالند
تخفیف آنی
90,000 تومان
%10
پیتزا پذیرا
تخفیف آنی
90,000 تومان
%15
فست فود سالی
تخفیف آنی
85,000 تومان
%15
فست فود پیلوت
تخفیف آنی
85,000 تومان
%10
%9
فست فود آرن
تخفیف آنی
91,000 تومان
%15
%13