%9
رستوران بانو
تخفیف آنی
91,000 تومان
%9
پینگو دونر
تخفیف آنی
91,000 تومان
%5
%5
کوباباگریل
تخفیف آنی
95,000 تومان
%13
خانه کباب
تخفیف آنی
87,000 تومان
%13
%13
رستوران ضیافت
تخفیف آنی
87,000 تومان
%10
رستوران پرسه
تخفیف آنی
90,000 تومان
%7
%4
رستوران صالحیه
تخفیف آنی
95,500 تومان
%20