%15
گل فروشی بلومی
با عضویت در سامانه مدیریت هزینه بسامد از 15% تخفیف در گل فروشی بلومی بهره مند شوید.
پرداختی شما: 85,000 تومان
مرزداران
گل فروشی بلومی

دسته گل

سبد گل

تاج گل

باکس گل های طبیعی

گل های تزئینی و آپارتمانی

شرایط استفاده
امکان استفاده از لحظه عضویت

در هنگام پرداخت از کارتخوان سامان (سپ) استفاده شود.

روزهای سرویس دهی:همه روزه
آدرس:مرزداران خ ایثار خیابان نامدار 6 طبقه همکف
تلفن :02144203099
توضیحات
امتیاز و نظر خریداران این تخفیف

بسامد تخفیفتخفیف انواع گلتخفیف گلتخفیف گل فروشیتخفیف گل فروشی رزتخفیف گل فروشی رز در بسامدتخفیف گل های آپارتمانیتخفیف انواع گل و گیاهتخفیف انواع گل و گیاه در بسامدتخفیف گل در بسامدتخفیف گل فروشی در بسامدتخفیف گل فروشی گل کاغذیتخفیف گل فروشی گل کاغذی در بسامدگل فروشی گل کاغذیتخفیف گل فروشی اطلستخفیف گل فروشی اطلس در بسامدتخفیف گل فروشی اطلس در بسامد تخفیفتخفیف گل و گیاهتخفیف گل و گیاه در بسامدگل فروشی اطلستخفیف انواع گل در بسامدتخفیف گلفروشیتخفیف گلفروشی در بسامدتخفیف گلفروشی گلخونهتخفیف گلفروشی گلخونه در بسامدگلفروشی گلخونهتخفیف سوپر گلتخفیف سوپر گل در بسامدسوپر گلتخفیف گل فروشی موگهتخفیف گل فروشی موگه در بسامدتخفیف گل فروشی موگه در بسامد تخفیفگل فروشی موگهتخفیف گل فروشی گل یختخفیف گل فروشی گل یخ در بسامدگل فروشی گل یختخفیف گل فروشی مینیاتورتخفیف گل فروشی مینیاتور در بسامدگل فروشی مینیاتورتخفیف گل فروشی بلومیتخفیف گل فروشی بلومی در بسامد