آهنگ و موسیقی - سایت تخفیف دائمی با کارت بانکی، بسامد تخفیف