فیلم و سریال - سایت تخفیف دائمی با کارت بانکی، بسامد تخفیف