گل و گیاه - سایت تخفیف دائمی با کارت بانکی، بسامد تخفیف