تخفیف محصولات فرهنگی و آموزش ، تخفیف کتاب ، تخفیف آموزش ، تخفیف صنایع دستی

تخفیف محصولات فرهنگی و آموزش تخفیف محصولات فرهنگی و آموزش از دیگر زمینه های است که بسامد آن را برای اعضای خود فراهم ساخته است . در هر خانواده ایرانی نیاز محصولات فرهنگی و آموزشی دیده میشود و ما پیوسته درحال یادگیری هستیم و نیاز به یادگیری مهارت جدید داریم ، در ماه کتاب می خریم وبرای عزیزانمان کادو میخریم ، صنایع دستی کشورمان در خانه همه ما جایگاه ارزنده ای دارد بسامد با توافق با موسسات آموزشی ، انتشارات ، فروشگاه های صنایع دستی ، فروشگاه های لوازم التحریر و موفق به گرفتن تخفیف برای اعضای محترم خود شد . اعضاء محترم میتوانند از تخفیف لوازم التحریر ، تحفیف انتشارات ، تخفیف کتاب ، تخفیف کتاب های آموزشی ، تخفیف آموزش ، تخفیف آموزشگاه زبان ، تخفیف آموزش خلبانی ، تخفیف صنایع دستی استفاده کنند.