کسب و کارهای اینترنتی و فروشگاه هایی  که تمایل به همکاری با بسامد و توسعه فروش خود داشته باشند می توانند مشخصات خود را به info@basamadco.ir ایمیل نمایند یا با واحد پشتیبانی شرکت تماس بگیرند.